Våra kompetensområden

På Change of Lane fokuserar vi på de områden som kan göra mest nytta i våra uppdragsgivares digitala förändringsarbete. Inom dessa områden fördjupar vi vår kompetens samt skapar erbjudanden och tjänster som är relevanta, lättförståeliga och framåtriktade i den ständigt föränderliga digitala världen.

Organizational Change

Vi kan förändringsarbete – Vi löser upp friktion och förstärker dina möjligheter för att lyckas. Vi skapar engagemang och maximerar möjligheten att lyckas med dina förändringsinitiativ.

Utmaningen är tröghet i förändring där vi med etablerade metodiker och verktyg skapar engagemang och driv i förändringsarbetet. Vi ger nödvändigt stöd för att möjliggöra kontinuerliga iterationer  i en ständigt föränderlig värld.

ADKAR eller andra förändringsledningsramverk kan med fördel användas men kräver ofta anpassning till varje unik förändringsresa. Change of Lane har ett egenutvecklat verktygsstöd BizImprover som ger stöd från assesment till uppföljning.

Governance and Frameworks

Vi förstår vikten av väl fungerande IT-styrning. Vi kan modellerna och har metoderna för att skapa effektivitet. Dessutom förstår vi vikten av att vara pragmatiska och tillämpa modellerna så de passar med din verklighet.

Det finns en utmaning för ledning i att förstå styrmodeller i IT verksamhet. Vi hjälper vi till med djup kompetens om hur dessa modeller fungerar och skall implementeras men än mer viktigt hur dessa styrmodeller anpassas till varje verksamhets unika behov.

Business Relations

Vi förstår vikten av god samverkan mellan IT och verksamhet för att bli framgångsrika i en digital värld. Vår filosofi är enkel: dialog och förståelse för varandra ger effektiva samarbeten och lägger grunden för hållbar lönsamhet.

Utmaningen är att man pratar förbi varandra med helt olika begrepp. Där kan vi ge stöd till organisationer i att kommunicera på ett för IT-leveransen förståeligt sätt. Lika ofta stöttar vi IT leverans till att bättre förstå verksamhetens utmaningar och prioriteringar.

Financial Control

Använd dina pengar så effektivt som möjligt. Vi hjälper dig realisera värdet och nyttan av dina IT-investeringar. Utmaningen är att förstå och kontrollera kostnader för att producera IT, vilket i sin tur leder till utmaningar vid kostnadsfördelning och prissättning av IT-tjänster.

Vi har lång erfarenhet av financial control och tillsammans med best practices skapar vi förutsättningar för tydligare ekonomisk kontroll med fokus på kostnadsdrivare och effektiviseringspotential. Vårt mål är att göra dig framgångsrik i din digitala resa.

Better Development

Vi förstår hur utvecklingsverksamhet organiseras och styrs för bästa möjliga verksamhetsnytta. Vilka modeller och metodiker som kan användas för att tydliggöra utvecklarnas arbete samt förbättra kravställning och dialog med verksamheten

Utmaningen är att effektivitet i utvecklingsverksamhet är svår att mäta och kan vara svår att förstå. Där kan vi hitta möjliga mätetal och ge handfasta tips om hur IT-utvecklingsverksamhet kan nyttja sina resurser effektivt.

Agilt, SAFe, ”Domain Driven Design” samt ”Specification by Example” är några exempel på angreppssätt för att öka kvalitet och effektivitet.

Vendor Management

Att kontraktera och följa upp  leverantörer är helt centralt i dagens moderna verksamheter. Vi kan allt från kravställning över RFI och RFP-processer till signerat kontrakt och därefter uppföljning under kontraktstid. Vi kan också granska samt höja kvalitet på redan kontrakterade leveranser.

Utmaningen är ofta förmågan och strukturen att driva upphandling av komplexa IT tjänster. Vi har djup förståelse för samverkansformer runt IT tjänster och för leverantörernas värld och kan därför utföra Vendor Managment tjänster på ett effektivt och balanserat sätt.