Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig för att svara på ditt meddelande.

Vi får dina uppgifter från vårt kontakformulär. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge syftet kräver.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med anställda på BizImprover AB och Change of Lane AB. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Dina uppgifter kan överföras via servrar i ett land utanför EU. Formuläret skickas till webbservern via krypterad anslutning.

Personuppgiftsansvarig är Hans Bergetoft. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post info@changeoflane.com. Du når vårt dataskyddsombud på telefon +46-8-6786700

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.