Organizational Change

Vi kan förändringsarbete – Vi löser upp friktion och förstärker dina möjligheter för att lyckas. Vi skapar engagemang och maximerar möjligheten att lyckas med dina förändringsinitiativ. Utmaningen är tröghet i förändring där vi med etablerade metodiker och verktyg skapar engagemang och driv i förändringsarbetet. Vi ger nödvändigt stöd för att möjliggöra kontinuerliga iterationer  i en ständigt föränderlig värld.

Change Review

Med vår change review kan vi hjälpa er att synliggöra era utmaningar i er förändringsresa och ge er beslutsunderlag för att fokusera framåt.

En framgångsrik förändringsstrategi kräver en kombination av projektledning och förändringsledning. ADKAR-modellen hjälper oss att visualisera det stöd som människorna behöver under förändringsresan. Projektledning tar hand om vissa aspekter som utbildning, medan förändringsledning fokuserar på att skapa förståelse och motivation för förändringen. Det lean/agila arbetssättet bidrar med flexibilitet och kundfokus.

Hur hjälper vi er?

 • Analysera hela eller delar av er förändringsresa ur ett helhetsperspektiv oavsett styrform eller organisation
 • Identifiera centrala utmaningar för att säkra planerade effekter och skapa uthållighet i förändringsarbetet
 • Motivera, hantera motstånd och coacha era ledare

Våra konsulter har relevanta certifieringar inom förändringsledning och har en lång erfarenhet av att stödja organisationer, team och människor i förändringsarbete.

Vad blir resultatet?

 • Förankrad helhetsbild över era behov och centrala framgångsfaktorer för att nå era förändringsmål
 • Beslutsunderlag för att justera era planer och arbetssätt för ökad effekthemtagning
 • Nyckeltal för att styra och balansera er förändringsresa framåt
 • Ökad kunskap om att driva förändring och tips på hur ni kan förbättra er förändringsprocess

Förändringsledning + Projektledning/Lean/Agila arbetsätt = ​❤ Kombinationen är bäst!

Några tips: 

 • Involvera sponsorerna och kommunicera visionen

För att lyckas i ett förändringsarbete är det av yttersta vikt att säkerställa att högsta ledningen är en engagerad sponsor och att organisationens vision kommuniceras kontinuerligt och konkret med alla medarbetare.  Det är också centralt att kunna anpassa kommunikationen och tydliggöra hur framgångar och motgångar är den del av förändringsarbetet. 

 • Bygg en kultur som stödjer er förändring

 Bygg en stödjande företagskultur som kan skapa en gynnsam miljö där medarbetare trivs och känner sig trygga i att hantera förändringar. En bra kultur främjar engagemang, innovation och ger en effektivare övergång till nya sätt att arbeta och agera, vilket i sin tur ökar chanserna för framgångsrika förändringsresor

 • Komplettera statusrapporter med effektfokus

Projektverktyg och statusrapporter har visat sig ha begränsad påverkan på att ändra beteenden enligt studier. Istället bör du rikta din styrning och kommunikation mot önskade effekter.  Då kommer resultaten av sig själva, med högre lönsamhet och måluppfyllelse som resultat.

Kom också ihåg att jobba med beprövade metoder och avsätt resurser till förändringsledning.  En bra tumregel kan vara att investera ca 10% av projektbudgeten i förändringsledning, du kan då fördubbla organisationens förmåga att realisera projektets effekter. 

* Studie ”Making change work”, IBM  Global Services

Studie ”Making change work”, IBM Global Services

ITIL Process Review

Har ITIL processerna fått önskat värde i er organisation? Jobbar ni med automatiseringar, optimering och/eller machine learning för att effektivisera? Har ni en mogen Problem process som ständigt minskar antalet incidenter? 

Med vår nulägesanalys hjälper vi dig att identifiera vad du behöver göra för att säkra planerade effekter i din organisation när du jobbar med ITIL processer. Vi tittar på bl.a samverkan mellan processerna och att bli mer data driven samt visa på möjliga vägar till automatisering. Vi visar på möjligheter och hur ni  kan säkra värdet,  hantera risker och motstånd och dessutom utveckla er förmåga att jobba effektivt med förändringarna i ITIL processerna.

Hur hjälper vi er?

 • Genomlysa och utvärdera ur ett helikopterperspektiv en eller flera ITIL processer eller samspel emellan.
 • Identifiera förbättringsområden för att säkra önskade effekter, det kan tex vara att optimera arbetsflöden, automatisera, öka effektiviteten, ökad samverkan eller minska risker
 • Motivera, hantera motstånd och coacha era ledare och medarbetare  

Våra konsulter har relevanta certifieringar och erfarenheter inom ITIL, verksamhetsutveckling och har lång erfarenhet av att stödja organisationer, team och människor i förändringsarbete.

Vad blir resultatet?

 • Förankrad helhetsbild över framgångsfaktorer och förändringsresan för ITIL processerna
 • Beslutsunderlag för att utveckla ITIL processer som ger värde för verksamheten
 • Ökad kunskap och engagemang för att driva processförbättringar och förändring samt tips på hur ni kan förbättra er förändringsprocess

Vi effektiviserar din organisation genom att optimera din IT-organisations utveckling med hjälp av moderna ramverk och förändringsledningsmetoder för att säkra både effekter, mindset och beteenden hos människorna. 

Utgå från era affärsbehov och verksamhetsmål när ni genomför processförbättringar

I strävan att bli bättre, snabbare, effektivare är det viktigt att ha en ständig förbättringsprocess som tar hänsyn till affärsbehoven framåt. En modell som kan hjälpa till är tex kontinuerlig förbättring enligt PDCA hjulet.

Genom att analysera mognaden i olika områden –  verksamhetsbehov, processer och stödsystem som tex ServiceNow –  kommer vi kunna presentera en helhetsbild och ett beslutsunderlag för att utveckla och förbättra era ITIL processer samt stödsystem. Områden som är viktiga är:

 • Kommuniceras det tydligt och öppet om förbättringsinitiativen och hanteras förändringsresistens genom att involvera och informera de berörda parterna?
 • Har ni ett stödsystem som gör er datadrivna och underlättar automatiseringar?
 • Har ni implementerat en kultur av kontinuerlig förbättring?
 • Har ni mätbara mål och resultat (KPI:er) som hänger ihop med mål i verksamheten, samt tydlighet och tillgänglighet av processdokumentation?
 • Har ni kontinuerlig övervakning och mätning av processerna?
 •  Finns ledningens engagemang? Finns rätt resurser med rätt kompetens? Involveras alla relevanta intressenter i processförbättringsarbetet. Det inkluderar både användare och leverantörer av IT-tjänster och andra berörda parter?
 • Hur levererar ni på verksamhetens mål och resultat genom processförbättringar?

Tjänst 1

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 2

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 3

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 4

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 5

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 6

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!