Globalt industriföretag

Kundens utmaning

Kunden upplevde att den övergripande kvaliteten, kostnaden och den tekniska utvecklingen av tjänst som levererades av IT leverantören borde kunna utmanas. Change of Lane ansvarade för att genomföra en översyn av innevarande leverantör inom telefoniområdet. Uppdragets omfattning inkluderade ca. 50 driftenheter på världens samtliga kontinenter.

Uppdragsbeskrivning

En inledande behovsanalys genomfördes med stöd av de affärsområden som ställde stora krav på tjänsten. Med en tydlig krav- och förväntansbild från verksamheten genomfördes en utvärdering av såväl teknik som driftleverantör. Huvudfokus låg på: Avtalskonstruktion, Kostnader, Governance och Förbättringsarbete.

Uppdragets resultat

Resultatet blev att kunden fick en mer kostnadseffektiv tjänst med högre kvalitet och bättre framtidssäkrad teknik.

Mer i detalj så etablerades en ny och förbättrad governance modell. Nya roller introducerades och fler intressenter involverades i det löpande samarbetet. Ett nytt arbetssätt avseende kontinuerliga förbättringsåtgärder och en tydligare avrapportering från leverantören etablerades vilket förbättrade åtgärdstider och mängden incidenter. Samarbetsavtalet arbetades om till vissa delar vilket hade en positiv effekt på kostnadsbilden.

För teknikleverantören rekommenderade Change of Lane kunden att konkurrensutsätta innevarande leverans genom upphandling. Change of Lane ledde hela upphandlingen från initial förfrågan, förhandling och till kontraktsskrivning. Change of Lane ansvarade också för design av ny organisation och alla MBL förhandlingar med fackliga representanter. Upphandlingens övergripande mål definierades vilka också blev del av nytt kontrakt (MSA):

  • Få avtalsenligt engagemang för innovation, rationalisering och automatisering
  • Förenkla end-to-end tjänsteleverans, beställning och administration
  • Få skalbarhet och flexibilitet på begäran
  • Upprätta anpassning till nuvarande Microsoft-strategi
  • Uppnå kostnadsminskning i absoluta och relativa termer
  • Ingen kvarvarande egen operativ verksamhet
Tomas Zarnoczy
Grundare & VD
46709842590