Betydande företag inom finansbranschen

Kundens utmaning

Kunden upplevde en osäkerhet avseende leveranskvalitet för vissa delar av deras utlagda verksamhet. Primärt fanns en osäkerhet avseende övergripande processer, rutiner, dokumentation och kontinuitetsplanering hos vald driftleverantör.

Uppdragsbeskrivning

Tillsammans med kunden genomfördes en genomläsning av driftleverantörens kvalitetsledningssystem och dokumentation. Med utgångspunkt av resultatet från genomläsningen skapades ett detaljerat frågebatteri med syfte att tydligt och ingående förstå driftleverantörens kvalitetsarbete. Frågebatteriet tog stöd i tillämpliga regelverk och rekommendationer från bland annat, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB och Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan FSPOS .

Med stöd av frågebatteriet genomfördes ett antal djupintervjuer hos driftleverantören med såväl chefer, affärsansvariga, säkerhetsansvariga och tekniska specialister inom leveransen.

Uppdragets resultat

Resultatet, vilket tydliggjorde ett delta mellan förväntan och faktisk leverans, sammanställdes i en rapport. Rapporten innehöll en tydliga rekommendationer av vilka områden som är prioriterade samt en rekommendation om att starta upp ett kvalitetshöjande arbete i projektform och i samarbete mellan uppdragsgivaren och driftleverantören. Rapporten innehöll också förslag till förändrad governance samt förslag på hur det är möjligt att säkerställa bibehållen kvalitet över tid.

Tomas Zarnoczy
Grundare & VD
46709842590