fbpx
+46-8-6786700
info@changeoflane.com

Kategorisering av effektmål ger bättre effekthemtagning​

Kategorisering av effektmål ger bättre effekthemtagning

Att mäta, följa upp och hämta hem effekter upplevs som svårt av många. En anledning är enligt vår uppfattning att effektmål ofta betraktas ur ett allt för generiskt perspektiv, där nyttan beskrivs som att något ska bli bättre, snabbare, effektivare etc., utan att man lyckas definiera vad man menar med dessa begrepp.

Thomas Wergeman

Thomas Wergeman

Produktspecialist

Generiskt perspektiv på effektmål

Det generiska perspektivet leder till att till att man försöker hantera alla effektmål likadant trots att de har olika karaktäristik beroende på vilken typ av effekt det är som ska uppnås. I ett försök att skapa mätbarhet väljer många att sätta fokus på Tid, Kostnad, Kvalitet (TKQ) som ett sätt att värdera effekter eftersom det är ett mått som de flesta är bekanta med.

Goals

Det är bra men ger ett alltför generellt perspektiv tycker vi. Dessutom missar man en viktig faktor i sammanhanget – monetär nytta. Utan förståelse för vilken monetär nytta en effekt ger upphov till kan man inte bedöma rimligheten i kostnaden för att uppnå den önskade effekten, vilket gör att det saknas en viktig parameter för att kunna prioritera vilka effekter man bör satsa på att realisera.

Change of Lane och BizImprover har utvecklat ett sätt att hantera denna svårighet.

Kategoriserade effektmål

Change of Lane och Bizimprover kategoriserar därför effektmål som Benefit, Efficiency, Quality och Risk för att bättre förstå vilka parametrar som är relevanta i bedömningen av den effekt som eftersträvas. Kategoriseringen bidrar till att sätta fokus på vad man vill uppnå och varför, framför hur och med vilka resurser. Inom respektive kategori kopplas ekonomiska värden till den önskade effekten för att möjliggöra beräkning av ROI för att uppnå en specifik effekt.

BizImprover

Genom att använda kategorierna får man en gruppering av effektmål i tydliga områden och säkerställer att man mäter och följer upp det som är relevant. Angreppssättet sätter fokus på det som är kärnan inom respektive effekt och möjliggör därmed en bättre diskussion, aktiva val och prioriteringar inom och mellan olika effektområden.​

Vår erfarenhet är dessutom att en majoritet av alla effektmål ryms inom någon av dessa fyra kategorier. Kategoriseringen ger även möjlighet att mäta en effekt ur olika perspektiv, t.ex. skulle ett mål kunna mätas som Quality respektive Benefit där en ökad kundnöjdhet skulle kunna mätas även i form av ökad försäljning eller lägre kostnader för ärendehantering i kundtjänsten.

Artikelförfattare

Thomas Wergeman

Produktspecialist BizImprover

Thomas Wergeman

Thomas är produktspecialist inom de metoder och verktyg BizImprover tillhandahåller via Change of Lane.

Thomas hjälper organisationer att genomföra projekt och förändringar med fokus på att förstå de behov som ligger bakom förändringen. Med en examen i ekonomi och mångårig arbetslivserfarenhet i gränssnittet mellan IT och verksamhet, förstår Thomas drivkrafterna hos parterna.